Kolesarska povezava 3 se razprostira v soseski Šorlijevo naselje – Športni park Kranj. V okviru te povezave so kolesarji pridobili dober kilometer nove kolesarske infrastrukture. Na ulici XXXI. divizije in Kopališki ulici je po novem urejen »pomožni« kolesarski pas in območje, namenjeno souporabi prometnega pasu (sharrow). Na Ulici XXXI. divizije je začrtan obojestranski »pomožni« kolesarski pas, na Kopališki ulici pa so kolesarjem namenjene površine  začrtane z oznakami t.i. območja sharrow.

Tudi kolesarska povezava 4 poteka v soseski Šorlijevo naselje-Vodovodni stolp, in sicer od Križišča Ulice XXXI. divizije – Zoisova ulica pa do Križišča Zoisova ulica – Cesta Staneta Žagarja, kjer je urejenih dober kilometer novih površin za varno kolesarjenje. Na celotnem poteku Zoisove ulice je vzpostavljen obojestranski »pomožni« kolesarski pas. V območju semaforiziranega križišča z Oldhamsko cesto so začrtani kolesarski boksi (z obeh strani križišča), na odseku Nazorjeve ulice in Zoisove ulice (od Nazorjeve do Ceste Staneta Žagarja) pa je za kolesarje urejeno na naslednje načine: na Zoisovi ulici (pri sodišču) je eden od treh pasov ukinjen, namesto tega je izveden obojestranski kolesarski pas, na Nazorjevi ulici pa je na odseku od Bleiweisove ceste do križišča z Dražgoško ulico namesto enega od treh cestnih pasov izveden obojestranski kolesarski pas, ki se naveže na kolesarsko stezo ob Bleiweisovi cesti. V nadaljevanju je Nazorjeva ulica dvopasovnica, začrtan pa je »pomožni kolesarski pas«.

 

T.i. sharrow območje (souporaba prometnega pasu) je mogoče zarisati tam, kjer ni mogoče urediti kakovostnih kolesarskih poti in so majhne prometne obremenitve. Gre za prometni pas, namenjen mešanemu prometu (souporabi), kjer je kolesar ves čas v vidnem polju voznika avtomobila, zato voznik tudi hitreje zazna spremembo manevra kolesarja. Pojem ”Sharrow” prihaja iz ”shared line marking”. Kolesar je na tem delu cestišča enakovreden motoriziranemu prometu. Souporaba prometnega pasu mora biti na vozišču označena s predpisano prometno signalizacijo..

 

Partnerji projekta

Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republika Slovenija in Mestna občina Kranj. Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.192.460,94 evra. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evra. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 “Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja”, prednostne naložbe 4.4 “Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi”, specifičnega cilja 4.4.1 “Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih”.