Skladno s strategijo trajnostnega urbanega razvoja Mestne občine Kranj potekajo aktivnosti v okviru operacije »Kolesarske povezave v Kranju 1–6«, s pomočjo katere Mestna občina Kranj ureja kolesarske poti v Kranju ter vzpostavlja tudi Center trajnostne mobilnosti, ki bo namenjen informiranju in obveščanju prebivalcev ter podpori kolesarjem.

V prihodnjih dneh se bo pričela izgradnja manjkajočih površin za pešce in kolesarje na severnem delu Ceste Staneta Žagarja na Primskovem. Dolžina novozgrajenega odseka bo nekaj manj kot 260 metrov, pri čemer bo na prvem odseku izveden nivojsko ločen pas za kolesarje in pešce, v drugem delu pa bo vzpostavljena mešana površina za pešce in kolesarje. Dela bodo trajala predvidoma mesec dni, ker pa bodo določena dela potekala tudi na samem vozišču, na Mestni občin Kranj opozarjajo, naj prebivalci in obiskovalci tega območja pozorno spremljajo prometne oznake. Izvajalci prosijo tudi za nekaj potrpežljivosti v času del.

Sofinanciranje iz evropskih in državnih sredstev
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupna vrednost projekta »Kolesarske povezave 1 6« je 2.192.460,94 € (viri financiranja: EU 1.074.406,17 €, Republika Slovenija 268.601,54 €, MOK 849.453 €).

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Več o projektu: http://krkolesarim.si/kolesarske-povezave-v-kranju-1-6.

Celotno sporočilo za medije je dostopno tudi na povezavi.