EVROPSKA UNIJA
REPUBLIKA SLOVENIJA
MESTNA OBČINA KRANJ

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Kratek povzetek projekta:

Osnovni namen projekta je izvedba ukrepov za dopolnitev in dograditev manjkajoče kolesarske infrastrukture dolžine 8,8 km s pripadajočo opremo, spremljajočo infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo ter vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti. Kolesarske povezave bodo dograjene na naslednjih povezavah znotraj mestnega območja Kranja:

 • Kolesarska povezava 1: soseska Planina – nakupovalno središče Primskovo (Cesta Talcev, Cesta Jaka Platiše, del ceste Staneta Žagarja z navezavo na Cesto Rudija Šelige)
 • Kolesarska povezava 2: soseska Primskovo – upravno trgovski center Primskovo (dopolnitev manjkajočega odseka na Cesti Staneta Žagarja pri avtoservisu Jeršin, na Ulici Mirka Vadnova pri Surovini in Šucevi ulici pri Dolnovu)
 • Kolesarska povezava 3: soseska Šorlijevo naselje – Športni park Kranj (Ulica XXXI divizije, Kopališka ulica)
 • Kolesarska povezava 4: soseska Šorlijevo naselje – središče Vodovodni stolp (Zoisova ulica)
 • Kolesarska povezava 5: soseska Zlato polje (povezava Naklo) – upravni center Kranj (manjkajoči del Koroške ceste)
 • Kolesarska povezava 6: soseska Orehek – Avtobusno postajališče Orehek na R1 (skozi Orehek do avtobusnega postajališča na Ljubljanski cesti)
 • Vzpostavitev Centra trajnostne mobilnosti

Na vseh odsekih, kjer še ni vzpostavljena, bo dograjena tudi spremljajoča infrastruktura za pešce skupaj z ustreznim odvodnjavanjem meteornih voda ter javno razsvetljavo.
Ogledate si lahko polno razlagalno gradivo o projektu

Aktivnosti operacije:

 • Izgradnja in dograditev kolesarskih površin s pripadajočo infrastrukturo
 • Izgradnja Centra trajnostne mobilnosti
 • Obveščanje o napredovanju projekta je dostopno prek www.kranj.si in novice in dogodki na spletni strani www.krkolesarim.si
 • Vzpostavitev spletne strani www.krkolesarim.si
 • Ustrezna grafična oprema gradbišča

Status projekta: v izvajanju

Predviden zaključek: v letu 2020

Vrednost investicije in finančni viri:

Projekt je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v 20 odstotkih pa s strani Republike Slovenije. Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo projekta znaša 2.192.460,94 evrov. Projekt bo sofinanciran v višini 1.343.007,71 evrov.

Cilji operacije:

Z izvedbo projekta se bodo izboljšali pogoji za kolesarjenje na območju šestih povezav v mestnem območju. Sprememba prometne politike v mehko mobilnost bo omogočila trajnostni razvoj mesta in izboljšala kakovost zraka znotraj mestnega območja. Opustitev naložbe bi bistveno zmanjšala privlačnost bivanja in negativno vplivala na dejavnike sodobnega podjetniškega in investicijskega okolja.

Pomembne prednosti izgrajenega kolesarskega omrežja:

 • znižanje izpustov toplogrednih plinov in hrupa,
 • hitra in varna dostopnost do delovnega mesta, mobilnostnega vozlišča (železniške postaje, avtobusne postaje), šole, bolnice, zdravstvenega doma, izobraževalnih, rekreacijskih in nakupovalnih središč …,
 • krepitev zdravja in motorike uporabnikov koles,
 • znižanje stroškov za prihod na delovno mesto,
 • varno parkiranje kolesa ali skiroja,
 • večja neodvisnost otrok pri prevozu v šolo in na popoldanske dejavnosti,
 • spoznavanje mesta in primestja s kolesom,
 • večja privlačnost in kakovost življenjskega prostora v mestnem območju,
 • večja pretočnost cestnega prometa,
 • večja konkurenčnost mesta,
 • sodobna, trajnostna in vključujoča razvojna politika.

Partnerji projekta:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (eu-skladi.si).

EVROPSKA UNIJA
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Trajnostne urbane Strategije Mestne občine Kranj 2030 izdalo odločitev o podpori operacije »Kolesarske povezave v Kranju 1-6«. Ministrstvo je na osnovi vsebinskega pregleda ugotovil, da operacija prispeva k doseganju specifičnega cilja 4.4.1. »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«, v okviru prednostne naložbe 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, in k doseganju kazalnikov navedene prednostne naložbe. S tem operacija prispeva k doseganju ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

MESTNA OBČINA KRANJ
Mestna občina je ustanovljena in deluje po Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), in v skladu s Statutom Mestne občine Kranj. 21. člen zakona občinam nalaga tudi izvajanje nalog, povezanih z operacijo »Kolesarske povezave v Kranju 1-6«, ki je kot prednostna opredeljena tudi v sprejeti Trajnostni urbani Strategiji Mestne občine Kranj 2030.

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider