Sorško polje

Kolesarska povezava Kranj / Gimnazija Kranj – Sorško polje – Škofja Loka / Gimnazija Škofja Loka. V novembru 2016 je bilo za kolesarje urejeno semaforsko križišče na C. 1. maja na Planini pri stolpnicah. V januarju se je začelo z deli na najbolj problematičnem delu, to je prečkanje regionalne ceste Kr – Lj na Orehku. […]

Kolesarske povezave v Kranju 1-6

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 […]

Projektna dokumentacija za odpravo pomankljivosti na kolesarskih povezavah

  A / Seznam potrebne projektne dokumentacije za odpravo pomanjkljivosti na kolesarskih povezavah v mestu Kranj Zap. Št. Naziv projektne dokumentacije realizacija 1 Ureditev prehoda za kolesarje v križišču Kidričeve in Koroške ceste ( opcija: v okviru bodočega avtobusnega terminala) 2016 ?   2 Kolesarska pot Partizanska – Rupa za Športnim centrom (Stadionom) 2016 3 […]