KOMISIJA VARNO KOLESARIM

1. Aktivnosti v obdobju 2014 – 2018

2014
Na pobudo Andreja Zalokarja, predsednika REKREATURa-društva za turizem in razvoj kolesarstva (v nad.: Rekreatur), je bil 4.9.2014 ustanovni sestanek koordinacijske skupine ‘Kolesarim, varno kolesarim’ katere namen je bil izvedba promocijskih akcij za ozaveščanje kolesarjev in dajanje pobud za izboljšanje kolesarske infrastrukture v Mestni občini Kranj.
Sestanka so se, poleg Rekreatura, udeležili predstavniki Zavoda za turizem Kranj, PU in PP Kranj, KK Sava, SPV Kranj, Medobčinskega inšpektorata, Gorenjskega Glasa, Zavoda za šport Kranj in MO Kranj.
Skupina se konec leta razširi s predstavniki radia Kranj, Kluba študentov Kranj, Društva upokojencev Kranj, mentorjev prometne vzgoje na Osnovnih Šolah in Gimnazije Kranj in šteje 17 članov;

Aktivnosti:
1. Promocija
a. kolesarska patrulja (predstavnik policije, medijev in skupine) je opozarjala in izvajala anketo med kolesarji, ki so kršili CPP;
b. sodelovanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti;

2. Infrastruktura
a. evidentiranje prvih črnih točk kolesarskega omrežja (Marjan Bajt – predstavnik sveta zavoda za šport in mestni svetnik, predstavnik MOK in PU Kranj) z izdelavo predloga njihove ureditve;

2015
3.marca 2015 je skupina s sklepom župana Mestne občine Kranj Boštjana Trilarja št. 32-21/2015-(48/01) preimenovana v Komisijo varno kolesarim (KVK) kot svetovalni organ župana katere namen je opozarjati, izobraževati in promovirati kolesarjenje.
Z rebalansom proračuna MO Kranj komisija dobi svojo proračunsko postavko, ki ji omogoča izpeljavo
načrtovanih aktivnosti.
V skupini delujeta dva mestna svetnika (Marjan Bajt in Jožef Rozman) kar se izkaže za zelo pozitivno.
Člani komisije delujejo prostovoljno in za svoje delo ne prejemajo nobenih odškodnin ali sejnin.

Aktivnosti:
1. Promocija
a. ponovitev akcije ‘kolesarska patrulja’;
b. sodelovanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti;
c. ogled stanja kolesarskih povezav v ožjem območju mesta z mestnimi svetniki;
d. izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije ‘S kolesom v pomlad’ za člane klubov društev upokojencev MO Kranj (KVK, KK Sava, PU Kranj, ZD Kranj, zavarovalnica AS);
e. promocijsko kolesarjenje članov KVK v okviru prireditve Velika nagrada Kranja;
f. MO Kranj je s strani Ministrstva za infrastrukturo RS proglašena za najbolj aktivno občino ETM v Sloveniji
g. sodelovanje v Evropskem tednu mobilnosti (ETM) 2015:
– Andrej Zalokar postane kot predstavnik MO Kranj lokalni koordinator ETM;
h. KVK pripravi program aktivnosti in koordinira izvajanje;
v programu sodelujejo, poleg vseh organizacij članov KVK, še NIJZ, center Korak, ZD Kranj, Ljudska Univerza, Osnovno zdravstvo Gorenjske = skupaj 18 organizacij in društev
i. izvedba posveta ‘Prihodnost kolesarjenja v Sloveniji’, v sodelovanju s Slovensko kolesarsko mrežo in na njem predstavimo model organiziranosti KVK, ki vzbudi veliko zanimanja. Model predstavimo Občini Ptuj.

2. Izobraževanje
j. na pobudo KVK skupaj s predstavniki UGGJS izvedemo ogled Centra trajnostne mobilnosti v Mariboru in
k. sistema izposoje koles v Velenju;
l. predstavniki KVK se udeležijo izobraževanj o Trajnostni mobilnosti v Ljubljani (CIVINET-Civitas forum) in v Brežicah;

3. Infrastruktura
a. pregled obstoječih projektov in študij kolesarskega omrežja, ki jih je v preteklosti naročila MOK
b. evidentiranje najbolj kritičnih točk kolesarskega omrežja in predlog njihove odprave s pripravo idejnih projektov (predstavnik KVK Marjan Bajt in predstavniki projektne pisarne, UGGJS in UOP);
c. v okviru aktivnosti pred vhodom v občinsko stavbo postavimo prva kolesarska stojala, ki sledijo sodobnim usmeritvam in s tem zamenjajo površino 4 parkirnih mest za avtomobile
d. pobuda in izvedba ureditve kolesarskega pasu na Cesti 1.maja;
e. obnova kolesarskega pasu pred in za Delavskim mostom;

2016
Zbrali smo se na 10 rednih in 3 korespondenčnih sejah, število članov 17, povprečna udeležba na sejah je 59%. Realiziranih je 80% sprejetih sklepov. V proračunu 2016 je bilo za delo KVK predvidenih 24.000,00 EUR. Izkaže se, da je skupina preobsežna (težave s sklepčnostjo) zato predlagamo organom MOK reorganiziranje, ki pa ga do konca mandata KVK ne izvedemo.

Na pobudo Andreja Zalokarja in s podporo župana Boštjana Trilarja na temeljih izkušenj KVK je bil v okviru Sveta gorenjske regije ustanovljen Svetovalni organ za razvoj kolesarstva Gorenjske regije (SORK), ki izvaja aktivnosti promocije, izobraževanja in svetovanja na področju infrastrukture v celotni regiji. SORK vodi Andrej Zalokar.

Aktivnosti:
1. Promocija
a. zasnova, vzpostavitev in administriranje spletne strani www.krskolesom.si ;
b. izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije ‘S kolesom v pomlad’ za člane klubov društev upokojencev MO Kranj (KVK, KK Sava);
c. promocijsko kolesarjenje – sprejem kolesarjev in ambasadorke Anglije, ki so kolesarili iz Kranja do Oldhama (pobrateno mesto). Štart je bil na Oldhamski cesti;
d. šola varne vožnje za osnovnošolce MO Kranj (KVK in KK Sava);
e. organizacija Evropskega tedna mobilnosti 2016;
f. organizacija zaključne prireditve ETM na državni ravni;
g. predstavitev modela KVK na mednarodni konferenci Civinet Forum v Zagrebu:
h. predstavitev modela KVK in SORK na mednarodni konferenci Franja Academy v Ljubljani;

2. Izobraževanje
a. voden ogled kolesarskega omrežja Ljubljane za člane KVK in v sodelovanju z Ljubljansko kolesarsko mrežo;
b. udeležba člana KVK (A.Zalokar) na izobraževanju CIVITAS training 2.0 v Amsterdamu;
c. udeležba člana KVK (A.Zalokar) na zaključni prireditvi ETM na evropskem nivoju v Bruslju;
d. udeležba člana KVK (Marjan Bajt) na izobraževanju in ogledu dobrih praks v Bolzanu;

3. Infrastruktura
a. sodelovanje pri pripravi sistema izposoje koles (izbira imena sistema izposoje, določitev lokacij prvih 6 postaj, primeri dobrih praks, ogledi na terenu);
b. predlog prometne ureditve za vodenje kolesarjev skozi stari Kranj;
c. sprememba kolesarske steze in prometne ureditve na Koroški cesti od Brionov do hotela Creina
d. ureditev kolesarskega prehoda v križišču Zlato polje (Koroška cesta – Kidričeva cesta)
e. pobuda in priprava predloga kolesarske poti in pasov na relaciji Šenčur – Kranj (ŽP Kranj) – Polica;
f. pobuda za izdelavo kartografske podlage in projekta ‘Zasnova kolesarskega omrežja v MO Kranj’

2017
Izpeljava 8 rednih in 1 izredne seje. Število članov 16, povprečna udeležba na sejah 54%. Sprejetih je 21 sklepov in od tega 74% realiziranih.

Aktivnosti
1. Promocija
a. promocija sistema KRsKOLESOM v sodelovanju z UGGJS in kabinetom župana MO Kranj
(priprava in vodenje promocijskih dogodkov, izbira in koordiniranje testne skupine);
b. izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije ‘S kolesom v pomlad’ za člane klubov društev upokojencev MO Kranj (KVK, SPV Kranj, KK Sava);
c. sodelovanje pri izbiri novih lokacij KRsKOLESOM;
d. postavitev kolesarnice (prvi intermodalni model v MO Kranj);
e. predstavitev modela spletne strani KRsKOLESOM in evidentiranja črnih točk na posvetu ‘Nacionalna kolesarska strategija’ v organizaciji Slovenske kolesarske mreže in Inštituta za politiko prostora, Ljubljana;
f. koordinacija in sodelovanje MO Kranj v akciji ‘Pripelji srečo v službo’ https://www.pripeljisrecovsluzbo.si/o_projektu.php
g. organizacija in koordinacija aktivnosti ETM 2017;
h. predstavitev ‘rikše – pedelec tricikla’, kot pilotnega EU projekta Interreg – LENA 1. Rikšo upravlja podjetje Studio OREH, vodja projekta ja BSC Kranj. Rikša je namenjena promociji trajnostne mobilnosti. Njena uporaba je za MO Kranj brezplačna.
i. sodelovanje pri prijavi MO Kranj na razpis Min. za okolje in prostor za sofinanciranje dogodkov ETM 2018;

2. Izobraževanje
a. šola varne vožnje za osnovnošolce MO Kranj (KVK, SPV Kranj in KK Sava);
b. sodelovanje v okviru dneva varnosti za vrtce in šole v organizaciji SPV Kranj;
c. udeležba 3 članov KVK na zaključnem srečanju ETM v Slovenj Gradcu;

3. Infrastruktura
a. sodelovanje pri pripravi temeljnega dokumenta ‘Zasnova kolesarskega omrežja v MO Kranj’ https://www.krskolesom.si/projekti/projekt?zasnova-kolesarskega-omrezja-v-mestni-obcini-kranj
b. V sodelovanju z uradi UOP, UGGJS in Projektna pisarna pri pripravi prioritet obnove kolesarske infrastrukture;
c. pobuda in sodelovanje z uradi MOK in projektanti pri pripravi projektov odprave črnih kolesarskih točk:
– Delavski most / dostopna kolesarska pot na Zasavsko cesto
– Koroška cesta / Stošičev spomenik – Karun
– Orehek / ureditev kolesarskega prehoda in kolesarske poti na Sorško polje
d. evidentiranje ‘Črnih točk’ s prenosom na spletno stran KRsKOLESOM https://www.krskolesom.si/crne-tocke#p/1

2018
Izpeljava 2 rednih sej. Ostale aktivnosti so bile izvedene po projektnih skupinah (priprava ETM, promocija KRsKOLESOM, infrastruktura, izobraževanje) v katerih so bili udeleženi vsi člani KVK.

Aktivnosti
1. Promocija
a. izvajanje promocijsko-ozaveščevalne akcije ‘S kolesom v pomlad’ za člane klubov društev upokojencev MO Kranj (KVK, SPV Kranj, KK Kranj);
b. koordinacija in sodelovanje MO Kranj v akciji ‘Pripelji srečo v službo’
https://www.pripeljisrecovsluzbo.si/o_projektu.php
c. organizacija in koordinacija aktivnosti ETM 2018;
d. uporaba ‘rikše – pedelec tricikla’ v starem Kranju v okviru dogodkov ‘S Krančkom v mestu’ in ‘Četrtki ob vodnjaku’. Njena uporaba je za MO Kranj brezplačna.;

2. Izobraževanje
a. šola varne vožnje za osnovnošolce MO Kranj (KVK, SPV Kranj in KK Kranj);
b. sodelovanje v okviru dneva varnosti za vrtce in šole v organizaciji SPV Kranj;
c. uvedba pilotnega projekta ‘PešBUS’ / organizirano spremstvo osnovnošolcev na poti v šolo in spodbujanje hoje. Sodelovali sta O.Š. Predoslje in O.Š. Orehek. Projekt se nadaljuje v 2019. http://www.aktivnovsolo.si/

3. Infrastruktura
a. Pomoč pri določitvi opreme in izbiri lokacij za postavitev 8 kolesarnic (sofinanciran projekt iz sklada CTN)
b. Izvedba pomožnih kolesarskih pasov na lokalnih cestah na obeh bregovih Save (Čirče-Hrastje in Orehek-Drulovka)
c. Priprava smernic in sodelovanje s projektanti kolesarskih povezav 1- 6, ki so predmet razpisa za CTN
d. Sodelovanje pri razpisu za pešcem in kolesarjem prijazno povezavo med Savskim platojem (žel. Postaja) in mestnim platojem (Globus)
e. Predlog kategorizacije kolesarskih povezav v MOK
f. Priprava predloga potrebnih kolesarskih povezav v MOK

2. Organiziranost KVK v obdobju 2019 – 2023

Na podlagi sklepa župana Mestne občne Kranj Matjaža Rakovca je 18.04. 2019 ustanovljena Komisija varno kolesarim, krajše KVK (v nadaljevanju Komisija) za čas trajanja mandata župana, ki je Komisijo imenoval.

Za člane Komisije se na podlagi njihovih predhodnih soglasij imenujejo:

Št.

Ime organizacije

Vrsta
organizacije

Član

Ime in priimek

Nadomestni
član

ime in priimek

1

Rekreatur, društvo za turizem
in razvoj kolesarstva

NVO

Andrej Zalokar

 

2

Društvo upokojencev Kranj

NVO

Ivo Veger

 

3

Klub študentov Kranj

NVO

Andrej Rus

Alen Kočar

4

Mestni svet MO Kranj

organ
MO Kranj

Jože Rozman
(DESUS)

Tomaž Ogris
(PLS)

5

Medobčinski inšpektorat

organ skupne OU

Sandi Pavlović

 

6

Policijska postaja Kranj

Javna
institucija

Andrej Pavlin

Sebastjan
Ribnikar

7

Gimnazija Kranj

javna
institucija

Maruša Vencelj

 

8

Zavod za turizem in kulturo
Kranj

Javni zavod

Karmen Zupan

Kristina Sever

9

SPV Kranj

Javna ustanova

Robert Zadnik 

 

Vsako organizacijo predlagane sestave KVK predstavlja en član, ki ima lahko določenega svojega namestnika. Vsaka organizacija ima pri glasovanju o obravnavanih sklepih en glas.

1. Komisija opravlja svoje naloge kot posvetovalno telo župana na področju razvoja kolesarstva. Te naloge so:
a. svetovanje pri promociji, izobraževanju in izboljšanju kolesarske kulture v prometu;
b. spremljati razvoj in predlagati izboljšave ter rešitve na področju kolesarske infrastrukture;
c. pomoč pri organiziranju posvetov, izobraževanj in okroglih miz na temo varnosti kolesarjenja, trajnostne mobilnosti, zdravega načina življenja idr.;
d. evidentiranje kritičnih točk kolesarskih poti v MO Kranj ter predlaganje rešitev za njihovo odpravo;
e. svetovanje pri izvajanju celovite kolesarske strategije in Trajnostne urbane strategije Mestne občine Kranj.

2. Člani Komisije so dolžni županu in ostalim članom nemudoma sporočiti nastop relevantnih okoliščin (zasebnih interesov), ki bi lahko vplivale na njihovo nepristransko in objektivno opravljanje njihovih nalog, utemeljeno izključno na strokovnih podlagah, in se izločiti iz obravnave ali odločanja o konkretni zadevi. Kršitev navedene dolžnosti izogibanja nasprotju interesov ali nastop zgoraj navedenih okoliščin lahko predstavlja razlog za razrešitev člana Komisije. Na predlog Komisije občinska uprava Mestne občine Kranj določi javnega uslužbenca, ki opravlja naloge tajnika Komisije.

3. Komisija dela na sejah, kjer sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. Sklepčnost Komisije je zagotovljena ob prisotnosti več kot polovice članov Komisije. Člani Komisije na svoji prvi seji izmed izvolijo predsednika, ki vodi delo Komisije, in podpredsednika, ki ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Komisija lahko o načinu in organizaciji svojega dela sprejme poslovnik.

3.Predlog programa dela Komisije varno kolesarim v obdobju 2019 – 2023

3.1 Promocija

3.1.1. promocija novo uvedenih kolesarskih površin
V letu 2019 je za kolesarsko infrastrukturo namenjen znatni del sredstev. Za njeno izvajanje na terenu je potrebna bistveno večja promocija kot smo jo izvajali do sedaj. Primer je nerazumevanje uvedbe ‘pomožnega kolesarskega pasu’ na Zasavski cesti kjer so bile najprej hude kritike občanov in šele kasneje razlaga kaj tak ukrep pomeni.
Pred vsakim začetkom gradnje, označevanja, spremembe prometnih oznak ipd. je predhodno potrebna usklajena promocija občinske uprave in KVK;

3.1.2 promocija in administriranje nove spletne strani KRkolesarim.si
Za potrebe izvajanja projekta celostnih trajnostnih naložb je v pripravi nova spletna stran namenjena kolesarjenju. Obstoječa spletna stran KRsKOLESOM bo namenjena izključno sistemu izposoje koles.
Vse ostale vsebine se bodo prenesle na novo vzpostavljeno spletno stran, ki bo zato potrebna intenzivne promocije saj je obstoječa precej uveljavljena. Ob vzpostavitvi spletne strani je potrebno določiti administratorja, ki bo bedel nad vnosom črnih točk, objavljal novice, dogodke, FB stran..
Pripravijo se izhodišča in se pridobi izvajalca, ki bo tekoče izvajal administriranje spletne strani. Izhodišča pripravijo člani KVK v sodelovanju s kabinetom župana.

3.1.3 promocija trajnostne mobilnosti
Na prireditvah v Kranju v organizaciji raznih društev npr. S Krančkom v mestu, Četrtki ob vodnjaku VN Kranja, Rekreatur, Kolesarski dan, Pozdrav poletju itd. je v največji meri treba izvajati promocijo sistemov KRsKOLESOM, AvntGO, Kranvaja, načrtovanja, način uporabe, promocijo javnih prevozov s ciljem uresničevanja zavez v Celostni prometni strategiji in Trajnostni urbani strategiji.

V okviru občinske uprave je potrebno delovno mesto ‘koordinator trajnostne mobilnosti’ oz. oddelek za trajnostno mobilnost katerega namen bi bil koordinacija in promocija ukrepov, ki jih MOK na tem področju načrtuje ali izvaja. To področje v veliki meri pokrivamo z aktivnostmi SPV in KVK a smo zaradi našega prostovoljnega statusa včasih neučinkoviti oz. prepuščeni lastni zagnanosti.

3.1.4 Evropski teden mobilnosti
MO Kranj se je tudi letos prijavila na izvajanje aktivnosti ETM. Letošnja tema je ‘Gremo peš’ (več: https://tedenmobilnosti.si/2019/). KVK je zadolžena za izvedbo programa, ki ga bomo z upoštevanjem letošnjih usmeritev pripravili do konca maja 2019.

3.2 Izobraževanje

3.2.1. S kolesom v pomlad
Nadaljevanje akcij, ki jih smo jih KVK in SPV Kranj in v sodelovanju s KK Kranj izvajali v preteklih letih. Cilj akcij je priprava kolesarjev na novo sezono. Izobraževanje obsega teoretični del (seznanitev s prometnimi predpisi, nevarnostmi pri kolesarjenju, osnove prve pomoči) in praktični del kjer strokovnjaki KK Kranj svetujejo pravo nastavitev kolesa, način kolesarjenja v skupini, v klanec in druge potrebne spretnosti.

3.2.2 Šola varnega kolesarjenja
Nadaljevanje projekta priprave in izobraževanja osnovnošolcev na kolesarski izpit. Projekt izvajamo skupaj KVK, SPV Kranj, PP Kranj in KK Kranj. Istočasno preverjamo in izbiramo varne šolske poti in jih promoviramo.

3.2.3 Kolesarska kultura in bonton
Z večkratnimi akcijami ‘Kolesarska patrulja’ je treba kolesarje, ki vozijo v nasprotju s CPP najprej opozarjati (npr. 1 mesec ob začetku kolesarske sezone) potem pa dosledno s policijskimi ali redarski kontrolami kaznovati.
Kolesarji, ki CPP ne upoštevajo namreč delajo velikansko škodo kolesarstvu in ustvarjajo nepotrebni konflikt med njimi, pešci in vozniki vozil.

3.2.4 PešBUS in BiciVLAK
S Pešbusom se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v sprehodu s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz (vir: http://www.aktivnovsolo.si/)
Pilotno smo ga izvedli v okviru ETM 2018 in je na obeh testnih šolah požel odobravanje. Projekt smo mentorjem projektne vzgoje predstavili 14. januarja 2019 na rednem sestanku v okviru SPV Kranj s ciljem, da PešBUS izvedejo vse O.š. v MO Kranj.

Na istem sestanku smo predstavili še projekt BiciVLAK in bi ga pilotno izvedli v okviru ETM 2019 z eno izmed osnovnih šol. Pri izvedbi bi sodelovali člani KVK, SPV Kranj in KK Kranj.

Kaj je BiciVLAK?
Bicivlak je organizirana skupina učencev s spremstvom, ki po stalnih poteh in rednem urniku kolesarijo v šolo. Z Bicivlakom se tako v šolo legalno vozijo tudi učenci, ki še nimajo kolesarskega izpita.
Otroci uživajo v vožnji s svojimi sošolci in v spremstvu odrasle osebe, staršem pa ni potrebno vsakodnevno skrbeti za jutranji prevoz.

3.2.5 Izobraževanje članov KVK
V okviru razpoložljivih možnosti in časa je članom KVK potrebno omogočiti udeležbo na seminarjih, delavnicah, konferencah, ki jih v SLO in izven njenih meja organizirajo razne organizacije in kjer je udeležba brezplačna a zelo koristna. Tako s strani mreženja kot s strani spoznavanja novih spoznanj in izkušenj s področja trajnostne mobilnosti.

3.2.6 Organizacija CIVINET Foruma SLO-HR-JV Evropa.
MO Kranj je član CIVITAS Civinet mreže, ki združuje mesta in organizacije s ciljem pomoči pri promociji in uveljavljanju ukrepov s področja trajnostne mobilnosti (https://civinet-slohr.eu/).
Letno srečanje članic je CIVINET Forum in njegov letošnji gostitelj je Kranj. Forum bo 14.6.2019, udeleži pa se ga okoli 70 predstavnikov članic mreže. Prve priprave že tečejo, podrobnosti programa bodo znane konec aprila 2019.

3.3 Infrastruktura

3.3.1 odprava črnih točk
Z ustreznimi uradi MOK se v največji možni meri treba pristopiti k odpravljanju ‘črnih točk’, ki jih občani evidentirajo na spletni strani KRsKOLESOM (https://www.krskolesom.si/crne-tocke#p/1). Tako z varnostnega kot tudi s promocijskega vidika je ta aktivnost zelo pomembna.

3.3.2 števec kolesarjev
MO Kranj se je zavezala k 35% povečanju števila kolesarjev. Podatka na osnovi česa se bo ta % izračunal pa ni. Ne vemo namreč koliko je dnevnih kolesarjev v mestu ali na podeželju. Štetje kolesarjev je zato nujno.
V okviru prvega sklopa obnove kolesarske infrastrukture bodo postavljeni 4 števci in sicer na Koroški in Žagarjevi cesti.
Dodatno bi štetje lahko izvajali študenti ali dijaki na določenih točkah v mestu (Maistrov trg, Kokrški most) in določenem času (npr. 7 dni po 2 uri dopoldan, popoldan..)

3.3.3. kolesarnice v Osnovnih šolah
Ob pripravi projekta postavitve 8 kolesarnic (3 O.š.) se je pokazalo, da so le te v vseh preostalih šolah + Gimnaziji Kranj v katastrofalnem stanju in na noben način ne spodbujajo kolesarjenja otrok v šolo. Prav tako je že velik problem odlaganje skirojev v času pouka.
Ustreznim uradom se poda predlog idejne zasnove oz izdelave PZI kolesarnic v šolah, ki so iz sedanjega razpisa izpadle. Sredstva za postavitev se skuša dobiti iz proračuna, donacij, sponzorstev…ob primerni promociji je projekt izvedljiv. Koristi za trajnostno mobilnost pa velikanske.

3.3.4 idejni projekti
Pripravi se pregled območij, kjer še niso pripravljeni idejni ali izvedbeni projekti za kolesarske poti ali pasove in pristopi k njihovi izdelavi ‘na zalogo’. Ko se npr. pokažejo v proračunu razpoložljiva sredstva je to najhitrejši način za izvedbo načrtovanih poti.

Kranj, 15.04.2019